Ce prevede proiectul Formin S.A. privind exploatarea namolului de la Techirghiol

In ultima perioada apele din judet sunt foarte agitate, iar lumea este impartita pro si contra proiectului de exploatarea a namolului de la Techirghiol, proiect initiat de compania Formin S.A.

Mai mult primarul Techirghiolului a initiat o petitie online impotriva acestui proiect. Pentru informarea corecta trebuie sa precizam ca aceste petitii online au valoare juridica zero. Nicio autoritate nefiind obligata sa tina seama de ele. Singurele petitii valabile sunt cele semnate pe suport fizic, in original, sau reclamatiile avocatului poporului.

Tot pentru o informare corecta redam integral proiectul Formin SA privind exploatarea namolului de la Techirghiol. Mentionam ca publicatia noastra are o pozitionare neutra privind situatia de la Techirghiol.

 Descrierea proiectului
 rezumatul proiectului
Pentru zăcăminte de acest tip, metoda optimă de explorare constă în probarea sistematică a
nivelului nămolurilor depuse pe fundul lacului, cercetări hidrogeologice şi hidrochimice, evaluarea
condiţiilor igienico-sanitare în arealul zăcământului.
Pentru realizarea obiectivelor programului de explorare a resurselor de nămol terapeutic din
perimetrul LAC TECHIRGHIOL EST se vor efectua lucrări specifice de teren şi de laborator,
împreună cu lucrări de birou.
Cercetarea prin explorare este o activitate de cercetare geologică care include probarea
depozitului de nămol terapeutic și a apei lacului Techirghiol. Prelevarea probelor se realizează de pe
o barcă sau șalupă dotată cu dispozitiv de prelevare a probelor, fiind o procedură nedistructivă care
nu afectează fondul natural al factorilor de mediu din Lacul Techirghiol.
Pentru realizarea obiectivelor programului de explorare din perimetrul Lac Techirghiol Est,
judeţul Constanta, se vor efectua de-a lungul unei perioade de 2 (doi) ani, lucrări specifice de teren
şi de laborator, împreună cu lucrări de birou.
 Programul de cercetare va cuprinde urmatoarele tipuri de lucrari:
- Documentare si cercetari bibliografice
- Obtinere avize, acorduri, autorizatii
- Ridicari topografice si topobatimetrice scara 1.2000 si amplasare borne pentru marcarea
perimetrului de explorare
- Studii geologice si hidrogeologice;
- Sondaje limnimetrice pentru retea de cercetare si evaluare resurse/rezerve
- Sondajele limnimetrice se vor executa pentru cunoașterea structurii geologice și a
caracteristicilor calitative ale rocii utile (nămol terapeutic), în mod special pe sectoarele

2
unde se apreciază că sunt întrunite condiții optime pentru conturarea de resurse
valorificabile. Prelevarea probelor se realizează de pe o barcă sau șalupă dotată cu
dispozitiv de prelevare a probelor, cu un tub din material plastic, cu un diametru de 3
1/2”, care este împins în nămol prin presare manuală, acesta fiind colectat în interior.
Aceasta este o procedură nedistructivă care nu afectează fondul natural al factorilor de
mediu din Lacul Techirghiol. Sunt prevazute a se realiza 373 de sondaje limnimetrice
- Recoltare probe analize namol si apa lac
- Din sondajele executate se vor recolta de către specialiștii societății probe de nămol
pentru analize globale și probe de apă pentru determinarea mineralizației, iar probele de
nămol pentru analize fizico – chimice complete, microbiologice și indicații terapeutice,
se vor recolta de către specialiștii balneologi. Prelevarea probelor de namol se va realiza
manual, pe toată grosimea deschisă de carotajul limnimetric. Dupa executarea sondajelor
si prelevarea probelor, acestea se vor transporta la mal cu ajutorul ambarcatiunii, vor fi
incarcate intr-un autovehicul proprietate Formin SA si vor fi trimise la laboratorul
Administratiei Bazinale Dobrogea - Litoral si Institutul Naţional de Recuperare,
Medicala Fizică şi Balneoclimaterică din Bucuresti in vederea determinarii parametrilor
fizico-chimici si microbiologici. Avand in vedere faptul ca transportul probelor se va
efectua in ziua prelevarii acestora, nu va fi necesara amplasarea unei organizari de
santier.
- Analize si determinari de laborator:
- pentru namol terapeutic;
- pentru apa lac;
- Lucrari pentru protectia si refacerea mediului
- Având în vedere că explorarea se va face fără intervenție asupra malurilor lacului, nu
sunt necesare lucrări de refacere și stabilizare a versanților.
- În zona de acces către lac sunt drumuri amenajate, pontoane și debarcadere pentru
ambarcațiuni, încât nu sunt necesare lucrări speciale pentru amenajarea accesului
ambarcațiunii.
- Dupa executarea sondajelor limnimetrice nu sunt necesare lucrări de rambleiere. Având
în vedere gradul ridicat de îmbibare cu apă a nămolului recoltat, materialul returnat în lac
se va dispersa imediat și se va omogeniza cu cel aflat in situ.
- Având în vedere că explorarea se realizează fără a se interveni asupra terenurilor riverane
lacului sau asupra sterilului de pe fundul lacului și deci fără a se crea halde de steril, nu
sunt necesare lucrări specifice de închidere și ecologizare.
- La obiectivul analizat, lucrările ce se vor executa nu necesită utilizarea apei și nici nu se
deversează ape uzate în emisar – de suprafață sau de adâncime.
- Având în vedere că activitatea nu necesită utilizarea de materiale toxice și periculoase,
nu sunt necesare lucrări de decontaminare a terenurilor. Totuși în zona de acces la lac a
ambarcatiunilor – pontonul de lemn și debarcaderul Complexului Balnear Techirghiol, se
vor executa lucrări de ecologizare, fără intervenții agro – pedo.
- Explorarea se va face fără afectarea terenurilor riverane, iar intervenția asupra
materialului de pe fundul lacului este nesemnificativa.
- Arealul în care se vor desfășura lucrările de explorare este ocupat de luciul de apă, care
datorită salinității ridicate, nu prezintă plante acvatice specifice care sa fie afectate de
aceste lucrări.
- Studii, proiecte, documentatii tehnice de etapa
- Exploatare experimentala - realizarea acesteia nu este permisa in cadrul programului de
cercetare de catre custozii ariei naturale protejate ROSPA0061 Lacul Techirghiol, conform
aviz nr. 10505/10.04.2017 (Societatea Ornitologica Romana) si nr. 6334/11.04.2017
(Primaria Techirghiol).

3
 justificarea necesităţii proiectului
In conformitate cu prevederile art.107 alin.(1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor
nr. 85/2003 (H.G. nr.1208/14.10.2003), in vederea autorizarii inceperii activitatilor miniere
prevazute in Licenta de concesionare pentru explorare nr. 19647/2016, perimetrul Lac Techirhiol
Est, Jud. Constanta, titularul licentei (SC FORMIN SA) are obligatia de a prezenta la A.N.R.M.
documentele prevazute in art.22 alin.(1) din Legea minelor nr. 85/2003 in termen de 150 de zile de
la data intrarii in vigoare a licentei.
In conformitate cu prevederile art.39 alin.(1) lit.c) din Legea minelor nr.85/2003, titularul
licentei (SC FORMIN SA) are obligatia sa inceapa activitatile miniere prevazute in licenta in termen
de cel mult 210 zile de la intrarea in vigoare a licentei.
Data intrarii in vigoare a Licentei de concesionare pentru explorare nr. 19643/2016 este 8
decembrie 2016, data de la care curg termenele prevazute de lege pentru autorizarea si inceperea
activitatilor miniere.
 planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de
teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)
In vederea reprezentarii limitelor amplasamentului proiectului se regasesc anexate la
prezenta documentatie urmatoarele planse:
1. Fisa perimetrului de explorare aprobat
2. Planul de incadrare in zona
3. Plan de situatie cu amplasarea lucrarilor de cercetare
 formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)
- Nu este cazul.
Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:
- profilul şi capacităţile de producţie;
Proiectul propus are ca obiectiv principal cercetarea namolului terapeutic din punct de
vedere calitativ si cantitativ.
- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după
caz);
Nu este cazul
- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul
investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;
Nu este cazul
- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;
Pentru realizarea lucrarilor de cercetare propuse nu se vor utiliza combustibili.
- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;
Nu este cazul
- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia
investiţiei;
Având în vedere că explorarea se va face fără intervenție asupra malurilor lacului, nu sunt
necesare lucrări de refacere și stabilizare a versanților.
În zona de acces către lac sunt drumuri amenajate, pontoane și debarcadere pentru
ambarcațiuni, încât nu sunt necesare lucrări speciale pentru amenajarea accesului ambarcațiunii.

4
Dupa executarea sondajelor limnimetrice nu sunt necesare lucrări de rambleiere. Având în
vedere gradul ridicat de îmbibare cu apă a nămolului recoltat, materialul returnat în lac se va
dispersa imediat și se va omigeniza cu cel aflat in situ.
Având în vedere că explorarea se realizează fără a se interveni asupra terenurilor riverane
lacului sau asupra sterilului de pe fundul lacului și deci fără a se crea halde de steril, nu sunt
necesare lucrări specific de închidere și ecologizare.
La obiectivul analizat, lucrările ce se vor executa nu necesită utilizarea apei și nici nu se
deversează ape uzate în emisar – de suprafață sau de adâncime.
Având în vedere că activitatea nu necesită utilizarea de materiale toxice și periculoase, nu
sunt necesare lucrări de decontaminare a terenurilor. Totuși în zona de acces la lac a ambarcatiunilor
– pontonul de lemn și debarcaderul Complexului Balnear Techirghiol, se vor executa lucrări de
ecologizare, fără intervenții agro – pedo.
Explorarea se va face fără afectarea terenurilor riverane, iar intervenția asupra materialului
de pe fundul lacului este nesemnificativa.
- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente
În zona de acces către lac sunt drumuri amenajate, pontoane și debarcadere pentru
ambarcațiuni, încât nu sunt necesare lucrări speciale pentru amenajarea accesului ambarcațiunii.
- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare
Nu este cazul
- metode folosite în construcţie
Nu este cazul
- planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare,
refacere şi folosire ulterioară,
Nu este cazul
- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate
Nu este cazul
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare
Nu este cazul
- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea
numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).
Evaluarea si omologarea resurselor/rezervelor in perimetrul Lac Techirghiol Est.
- alte autorizaţii cerute pentru proiect.
In vederea realizarii proiectului propus SC FORMIN SA a obtinut urmatoarele avize:
-aviz favorabil - custozi arie naturala protejata ROSPA0061 Lacul Techirghiol - nr.
10505/10.04.2017 (Societatea Ornitologica Romana) si nr. 6334/11.04.2017 (Primaria
Techirghiol)
-aviz Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral
-certificat de urbanism - Primaria Oras Techirghiol – nr. 064/17.03.2017
-aviz Program de lucrari pentru anul I - Agentia pentru Resurse Minerale – 11-
H/02.02.2017

5
 Localizarea proiectului

Suprafața perimetrului de explorare este de 2,610 km2
.
Din punct de vedere administrativ, perimetrul de explorare LACUL TECHIRGHIOL EST
aparţine de localităţile Techirghiol, judeţul Constanţa.


 Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu
1. Protecţia calităţii apelor:
- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.
Lacul Techirghiol este limanul unei văi barată de mare printr-un cordon litoral, situat la
confluența pâraielor: Tuzla, Techirghiol și Urluchioi. Legătura lacului cu marea se menține prin
cordonul litoral de nisip permeabil, prin care se alimentează cu apă marină, apă care în lac se
concentrează prin evaporare.
Singurele lucrări care vor genera o perturbare a condiţiilor de mediu sunt lucrările de sondaj
limnimetric care se vor efectua în cadrul programului de cercetare. Sondajele se vor efectua din
barcă, în perioada de execuţie producându-se o antrenare de mică intensitate a sedimentelor de pe
fundul apei, ceea ce va determina creşterea nivelului suspensiilor solide din apa, dar având în vedere
gradul ridicat de îmbibare cu apă materialul se va dispersa imediat și se va omogeniza cu cel aflat in
situ.
La obiectivul analizat, lucrarile ce se vor executa nu necesita utilizarea apei si nici nu se
deverseaza ape uzate in emisar – de suprafata sau de adancime.
Execuţia programului de explorare nu necesită deversarea unor deşeuri sau produse
secundare în apa lacului.
Se poate prognoza că realizarea programului de cercetare a resurselor de nămol terapeutic
din perimetrul de explorare Lacul Techirghiol Est nu va avea efecte poluante asupra lacului şi nici
asupra apelor subterane.
Lucrările de cercetare (prelevări de probe de nămol terapeutic, apă, măsurători topografice,
cercetări de laborator) nu vor determina modificarea condiţiilor de mediu existente în zona lacului.
2. Protecţia aerului:
- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;
- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.
In perimetrul de explorare nu vor exista emisii de pulberi in suspensie si de gaze arse,
datorita utilizarii unor ambarcatiuni cu motor electric.
Singurul factor care poate conduce la modificarea calităţii aerului îl constituie transportul
auto al probelor recoltate.
Impactul funcţionării mijloacelor de transport asupra aerului este determinat, mai ales de
noxele rezultate din arderea motorinei. Acestea vor fi gaze (SO2, CO, CO2, NOx) şi pulberi, care vor
avea un efect local, neafectând localitatile din apropiere Sursele de poluare mobile (mijloace de
transport) se manifestă la nivelul solului şi sunt reprezentate de jeturi de gaze eliminate în
atmosferă.
Prin transportul probelor de nămol terapeutic prelevat din lac, pe drumuri se va înregistra o
creştere a pulberilor în atmosferă (praf) şi a noxelor degajate de arderea motorinei cu care sunt
alimentate motoarele utilajelor de transport, debitul masic de pulberi emise va fi mai mic decât

7
prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/93 (0,5 kg/h), iar emisiile se vor încadra în prevederile
STAS 12574/87 (0,5 mg/m3).
Emisiile de pulberi în traficul rutier, rezultate în urma transportului probelor de nămol
terapeutic, sunt estimate la maxim 0,1 mg/m3
, respectiv sub limita admisă de STAS 12574/87.
Pentru reducerea acestora se va realiza o udare ciclică mai ales în perioada secetoasă.
Avându-se în vedere că activităţile degajă cantităţi mici de pulberi şi gaze, că ele nu se vor
desfăşura continuu şi nici concomitent, că vor avea loc într-un sistem deschis, cu un curent de aer
proaspăt, permanent, ce va diminua emisia de noxe în zone nelocuite, nu se pune problema
deteriorării calităţii aerului în zonă.
Conform celor prezentate anterior, impactul activităţilor de cercetare de pe amplasamentul
perimetrului Lacul Techirghiol Est asupra factorului de mediu “aer” este destul de redus.
Pentru asigurarea unor condiții normale de lucru, sub aspectul protecţiei mediului, precum şi
pentru reducerea la minim a efectelor agenţilor poluanţi asupra mediului sunt necesare a fi
întreprinse o serie de acţiuni, precum:
 folosirea utilajelor de transport dotate cu motoare cu catalizator;
 stropirea cu apă pe căile de transport, în vederea reducerii până la anularea poluării cu
praf.
3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
- sursele de zgomot şi de vibraţii;
- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.
Activitatea de executare a sondajelor limnimetrice si deci de recoltare a probelor nu
reprezinta o sursa de zgomote sau vibratii. Singura actiune generatoare de zgomot ar putea fi
incarcarea probelor in autovehicul si transportul acestora. O atenţie particulară va fi îndreptată spre
o pregătire de detaliu a personalului implicat în aceste actiuni, în scopul limitării zgomotului. Se va
evita deranjul locurilor de cuibărire de la nivelul solului sau din formaţiuni arbustive.
Distanta fata de cea mai apropiata asezare umana este de cca. 0.5 km, astfel impactul poate fi
considerat nul.
4. Protecţia împotriva radiaţiilor:
- sursele de radiaţii;
- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor
Nu este cazul
In activitatea desfasurata nu se vor produce substante radioactive si nici nu vor aparea surse
artificiale de radiatie.
5. Protecţia solului şi a subsolului:
- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;
- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului.
Nu este cazul.
Explorarea se va face fără afectarea terenurilor riverane, iar intervenția asupra materialului
de pe fundul lacului este nesemnificativa.
Având în vedere că explorarea se va face fără intervenție asupra malurilor lacului, nu sunt
necesare lucrări de refacere și stabilizare a versanților.
În zona de acces către lac sunt drumuri amenajate, pontoane și debarcadere pentru
ambarcațiuni, încât nu sunt necesare lucrări speciale pentru amenajarea accesului ambarcațiunii.
Având în vedere că activitatea nu necesită utilizarea de materiale toxice și periculoase, nu
sunt necesare lucrări de decontaminare a terenurilor. Totuși în zona de acces la lac a ambarcatiunilor
– pontonul de lemn și debarcaderul Complexului Balnear Techirghiol, se vor executa lucrări de
ecologizare, fără intervenții agro – pedo.

8
6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:
-identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect ;
-lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si arilor
protejate.
Activităţile de explorare ce se vor desfăşura în cadrul perimetrului LACUL TECHIRGHIOL
EST, vor afecta într-o oarecare măsură fauna din lac (bacterii, alge, protozoare, artropode) prin
antrenarea sedimentelor de pe fundul apei, ceea ce va determina creşterea nivelului suspensiilor
solide din apă.
Un impact va avea şi praful rezultat prin transportul probelor de nămol terapeutic sapropelic
recoltate datorită circulaţiei maşinilor. El influenţează vegetaţia prin depuneri pe frunze, ceea ce
cauzează diminuarea fotosintezei şi reducerea masei vegetale.
Impactul asupra vegetaţiei va fi diminuat prin măsuri specifice de reducere a cantităţii de praf,
îndeosebi de-a lungul căilor de transport şi prin realizarea programelor de reconstrucţie ecologică.
Conform recomandarilor custozilor ariei protejate ROSPA0061 Lacul Techirghiol lucrarile de
cercetare se vor programa in perioade in care nu se observa aglomerari de pasari, evitandu-se perioadele
migratiei de primavara (februarie-martie) si de toamna (15iulie-1septambrie), precum si perioada de
iernat (septembrie-februarie). Zona in care se desfasoara studiul este folosita de pasari cel mai des
pentru odihna si hrana. Zonele de cuibarit sunt situate spre maluri, astfel incat este foarte putin probabil
sa fie afectate.
Conform aceluiasi aviz lucrarile de explorare pentru namol sapropelic terapeutic in Lacul
Techirghiol nu prezinta impact semnificativ pentru obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate.
7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:
-identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de
monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,
zone de interes tradiţional etc.;
-lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate
şi/sau de interes public.
Perimetrul LACUL TECHIRGHIOL EST în care se vor desfăşura lucrările de explorare în
vederea evidenţierii de resurse şi a cunoaşterii posibilităţilor de exploatare şi valorificare a
nămolului terapeutic este situat la o distanţă de aproximativ 0,5 km de localitatea TECHIRGHIOL,
județul Constanța.
Impactul prognozat al activităţii de explorare asupra mediului social este foarte redus,
posibilităţile de creare a unor stări de disconfort pentru populaţia din zonă datorită zgomotelor şi
vibraţiilor fiind nule.
Executarea programului de explorare în perimetrul LACUL TECHIRGHIOL EST va avea
un impact pozitiv asupra mediului social-economic din localitatea Techirghiol, prin posibilitatea
creării de noi locuri de muncă.
8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:
-tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;
-modul de gospodărire a deşeurilor.
Deşeurile solide, rezultate din activitatea de cercetare geologică vor fi colectate şi
transportate în afara perimetrului, de către firme specializate, în locuri special amenajate, conform
Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii
deşeurilor.
9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:
-substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;
-modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea
condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

9
Nu este cazul
Activitatea de cercetare geologica in perimetrul Lac Techirghiol Est nu implica folosirea de
substanţe toxice sau periculoase.

Prevederi pentru monitorizarea mediului
-dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;
Pentru limitarea efectelor negative si/sau accidentale, generate de activitatea de explorare in
perimetrul Lac Techirghiol Est, in perioada derularii programului de lucrari din teren se va
implementa un sistem de monitorizare a factorilor de mediu.
Pentru limitarea impactului pe care îl vor avea lucrările de explorare ce se vor desfășura în
perimetru asupra mediului, se impun următoarele măsuri:
 desfăşurarea activităţii de explorare doar în limitele perimetrului aprobat;
 limitarea emisiilor de noxe prin funcţionarea raţională a mijloacelor de transport;
 depozitarea probelor în lăzi;
 limitarea depunerii prafului prin transport;
 întreţinerea corespunzătoare a autovehiculului de transport probe, în vederea limitării
noxelor evacuate în atmosferă prin funcţionarea motorului şi a zgomotului produs de acesta;
 alimentarea utilajelor cu combustibil şi schimburile de ulei să se efectueze doar pe o
platformă impermeabilă special amenajată in afara perimetrului de cercetare;
 eliminarea eventualelor scurgeri accidentale de carburanţi şi lubrifianţi;
 menţinerea în stare bună a drumului de acces la locul de incarcare a probelor şi limitarea
vitezei de circulaţie a mijloacelor de transport în perioadele secetoase;
 amenajarea unor locuri speciale pentru depozitarea deşeurilor, colectarea si transportul lor
in afara perimetrului de cercetare;
 instruirea personalului care desfăşoară activitatea în perimetrul de explorare cu privire la:
tehnologia de lucru, manevrarea carburanţilor şi lubrefianţilor, modalităţile de intervenţie în cazul
poluării accidentale a factorilor de mediu, depozitarea şi gestionarea deşeurilor industriale şi
menajere rezultate în timpul desfăşurării activităţii.
Programul de monitorizare a factorilor de mediu se va derula pe toata perioada prevazuta
pentru desfasurarea lucrarilor de cercetare in teren.

 Conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr 4193bisRP/03.04.2017:
- Proiectul nu intra sub incidenta HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului
- Proiectul propus intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile
ulterioare, amplasamentul analizat se afla in interiorul Rezervatiei Naturale Lacul Techirghiol,
ROSPA 0061 Lacul Techirghiol (care este si sit RAMSAR)
a) Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes
comunitar, precum si coordonatele geografice (stereo 70) ale amplasamentului proiectului
Descrierea succinta a proiectului:
Pentru zăcăminte de acest tip, metoda optimă de explorare constă în probarea sistematică a
nivelului nămolurilor depuse pe fundul lacului, cercetări hidrogeologice şi hidrochimice, evaluarea
condiţiilor igienico-sanitare în arealul zăcământului.
Pentru realizarea obiectivelor programului de explorare a resurselor de nămol terapeutic din
perimetrul LACUL TECHIRGHIOL EST se vor efectua lucrări specifice de teren şi de laborator,
împreună cu lucrări de birou.
Cercetarea prin explorare este o activitate de cercetare geologică care include probarea
depozitului de nămol terapeutic și a apei lacului Techirghiol. Prelevarea probelor se realizează de pe
o barcă sau șalupă dotată cu dispozitiv de prelevare a probelor, fiind o procedură nedistructivă care 

11
nu afectează fondul natural al factorilor de mediu din lacul Techirghiol.
Pentru realizarea obiectivelor programului de explorare din perimetrul Lac Techirghiol Est,
judeţul Constanta, se vor efectua de-a lungul unei perioade de 2 (doi) ani, lucrări specifice de teren
şi de laborator, împreună cu lucrări de birou.
 Programul de cercetare va cuprinde urmatoarele tipuri de lucrari:
- Documentare si cercetari bibliografice
- Obtinere avize, acorduri, autorizatii
- Ridicari topografice si topobatimetrice scara 1.2000 si amplasare borne pentru marcarea
perimetrului de explorare
- Studii geologice si hidrogeologice;
- Sondaje limnimetrice pentru retea de cercetare si evaluare resurse/rezerve
- Sondajele limnimetrice se vor executa pentru cunoașterea structurii geologice și a
caracteristicilor calitative ale rocii utile (nămol terapeutic), în mod special pe sectoarele
unde se apreciază că sunt întrunite condiții optime pentru conturarea de resurse
valorificabile. Prelevarea probelor se realizează de pe o barcă sau șalupă dotată cu
dispozitiv de prelevare a probelor, un tub din material plastic, cu un diametru de 3 1/2”,
care este împins în nămol prin presare manuală, acesta fiind colectat în interior. Aceasta
este o procedură nedistructivă care nu afectează fondul natural al factorilor de mediu din
Lacul Techirghiol. Sunt prevazute a se realiza 373 de sondaje limnimetrice
- Recoltare probe analize namol si apa lac
- Din sondajele executate se vor recolta de către specialiștii societății, probe de nămol
pentru analize globale și probe de apă pentru determinarea mineralizației, iar probele de
nămol pentru analize fizico – chimice complete, microbiologice și indicații terapeutice,
se vor recolta de către specialiștii balneologi. Prelevarea probelor de namol se va realiza
manual, pe toată grosimea deschisă de carotajul limnimetric. Dupa executarea sondajelor
si prelevarea probelor, acestea se vor transporta la mal cu ajutorul ambarcatiunii, vor fi
incarcate intr-un autovehicul proprietate Formin SA si vor fi trimise la laboratorul
Administratiei Bazinale Dobrogea - Litoral si Institutul Naţional de Recuperare,
Medicala Fizică şi Balneoclimaterică din Bucuresti in vederea determinarii parametrilor
fizico-chimici si microbiologici. Avand in vedere faptul ca transportul probelor se va
efectua in ziua prelevarii acestora, nu va fi necesara amplasarea unei organizari de
santier.
- Analize si determinari de laborator:
- pentru namol terapeutic;
- pentru apa lac;
- Lucrari pentru protectia si refacerea mediului
- Având în vedere că explorarea se va face fără intervenție asupra malurilor lacului, nu
sunt necesare lucrări de refacere și stabilizare a versanților.
- În zona de acces către lac sunt drumuri amenajate, pontoane și debarcadere pentru
ambarcațiuni, încât nu sunt necesare lucrări speciale pentru amenajarea accesului
ambarcațiunii.
- Dupa executarea sondajelor limnimetrice nu sunt necesare lucrări de rambleiere. Având
în vedere gradul ridicat de îmbibare cu apă a nămolului recoltat, materialul returnat în lac
se va dispersa imediat și se va omigeniza cu cel aflat in situ.
- Având în vedere că explorarea se realizează fără a se interveni asupra terenurilor riverane
lacului sau asupra sterilului de pe fundul lacului și deci fără a se crea halde de steril, nu
sunt necesare lucrări specifice de închidere și ecologizare.
- La obiectivul analizat, lucrările ce se vor executa nu necesită utilizarea apei și nici nu se
deversează ape uzate în emisar – de suprafață sau de adâncime. 

12
- Având în vedere că activitatea nu necesită utilizarea de materiale toxice și periculoase,
nu sunt necesare lucrări de decontaminare a terenurilor. Totuși în zona de acces la lac a
ambarcatiunilor – pontonul de lemn și debarcaderul Complexului Balnear Techirghiol, se
vor executa lucrări de ecologizare, fără intervenții agro – pedo.
- Explorarea se va face fără afectarea terenurilor riverane, iar intervenția asupra
materialului de pe fundul lacului este nesemnificativa.
- Studii, proiecte, documentatii tehnice de etapa
- Exploatare experimentala - realizarea acesteia nu este permisa in cadrul programului de
cercetare de catre custozii ariei naturale protejate ROSPA0061 Lacul Techirghiol ,
conform aviz nr. 10505/10.04.2017 (Societatea Ornitologica Romana) si nr.
6334/11.04.2017 (Primaria Techirghiol). 


Un produs Blogger.