Voucherele de vacanta in dezbatere publica

Ministerul Turismului a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă prin care instituţiile şi autorităţile publice vor fi obligate să acorde vouchere de vacanţă angajaţilor începând cu 1 iulie 2017.

Iata ce contine OUG:

Având în vedere că domeniul turismului reprezintă una din cele mai importante
surse de venit la bugetul de stat care necesită sprijin urgent și nemijlocit din partea
Guvernului precum și faptul România a fost atenționată de către Comisia
Europeană privind faptul că riscă să depășească limita de 3% de deficit asumată,
este necesară o intevenție legislativă de urgență care să stimuleze creșterea
veniturilor la bugetul de stat.
În acest context și în vederea asigurării respectării angajamentelor României în
privința încadrării în limitele de deficit asumate, este necesară luarea de urgență în
toate domeniile reglementate de stat a oricăror măsuri cu caracter urgent în vedere
înlăturării aplicării procedurii de sancționare din partea Comisiei Europene pe
motiv de deficit excesiv.
Prin Programul de Guvernare 2017-2020, Guvernul României s-a angajat că ”toţi
salariaţii din sistemul public vor beneficia anual, începând cu (...) 2017, de un
tichet de vacanţă egal cu valoarea salariului minim brut din acel an”.
Mai mult, tot în cadrul documentului PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020
anterior citat, ”măsurile urmărite de Guvern vor conduce la creşterea numărului de
locuri de muncă şi astfel la păstrarea forţei de muncă în România”. Astfel,
obiectivul Guvernului este să oprească ”exodul forţei de muncă din domeniul
turismului către alte state din relativa vecinătate a României” stimulând acest
domeniu prin ”acordarea unui tichet de vacanţă pentru angajaţii din sistemul
public.”
Având în vedere că prin introducerea primelor de vacanță sub forma voucherelor
de vacanţă, Guvernul intervine printr-o măsură urgentă în favoarea angajatului din
sectorul bugetar, căruia îi cresc veniturile reale, își poate petrece o vacanță în țară,
cu rol de recuperare a capacităţii de muncă, de creştere a productivităţii muncii
salariatului şi de motivare a acestuia.
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi
constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi
amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă
Articol unic - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
94/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatele (2), (24
) și (4) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"(2) Instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct.
30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de
finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri
proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum și, operatorii economici
astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori
indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare, acordă
anual, începând cu data de 1 Iulie 2017, vouchere de vacanţă, în cuantum egal cu
contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în
condițiile legii, pentru un salariat.
(24
) Angajatorul stabileşte când acordă voucherele de vacanţă, de comun acord cu
organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz.
(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaților sub formă de
vouchere de vacanță de către alți angajatori decât cei prevăzuți la art.1, alin. (2),
reprezintă contravaloarea a maxim șase salarii de bază minime brute pe țară,
garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal. Salariul de bază
minim brut pe țară garantat în plată este cel stabilit în condițiile legii.”
2. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.
3. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
” (11
) Operatorii economici astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr.
26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici
la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările
ulterioare, vor acorda angajaţilor proprii, prime, numai sub forma voucherelor de
vacanţă, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (2).”
4. La articolul 2, alineatul (22
) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”(22
) Voucherele de vacanţă emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv
cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate de către angajator şi pot fi
utilizate doar pentru achiziţionarea de servicii turistice în unit ăţile afiliate, definite
potrivit art. 4 alin. (1);”
5. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.
6. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”(5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanţ ă pe suport hârtie sunt
multiplu de 10 lei, până la 100 lei, valoare nominală maximă pe voucher.”
7. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:
” Art. 31 (1) Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator şi
unitatea afiliată, de către unităţile emitente , este de maxim 1% din valoarea
voucherului de vacanţă, care conține elementele minime obligatorii.
(2) Introducerea la cererea angajatorului a altor elemente față de cele minime
obligatorii vor fi negociate cu emitenții și nu va face obiectul limitării prevăzute la
alin. (1).”
8. La articolul 7, alineatele (1) - (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
” (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 4 - 7 puncte - amendă
acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanţă de la alte persoane
decât titularul voucherului de vacanţă.
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 4 - 14 puncte - amendă şi
retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenţei de turism acceptarea de
către unităţile afiliate de vouchere de vacanţă pentru achiziţionarea de servicii care
nu îndeplinesc condiţiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7).
(3) Constituie contravenţi e şi se sancţionează cu 7 - 14 puncte - amendă
următoarele:
a) fapta unităţii afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanţă;
b) comercializarea voucherelor de vacanţă de către angajaţi , angajatori, unităţile
afiliate şi structurile de primire turistice;
c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă utilizate de angajaţi;
d) emiterea de vouchere de vacanţ ă cu alte valori nominale decât cele prevăzute la
art. 3 alin. (5);
e) emiterea de vouchere de vacanţ ă de către alte entităţi decât cele prevăzute la art .
2 alin. (1).
(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 7 - 14 puncte - amendă şi
retragerea licenţei de turism agenţiei de turism , în calitate de unitate afiliată, fapta
agenţiei de turism de a emite pa chete de servicii turistice pentru achiziţionare cu
vouchere de vacanţ ă la un preţ mai mare faţ ă de preţul pachetului similar de
servicii achiziţionat prin alte mijloace de plată.
(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 7 - 14 puncte - amendă fapta
unităţilor emitente de a emite vouchere de vacanţ ă cu nerespectarea prevederilor
art. 2 alin. (2), (21) și (22).”
9. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51
) cu
următorul cuprins:
” (51
) Un punct - amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut
pe ţară garantat în plată stabilit, în condițiile legii.”


Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.