O noua sedinta de consiliu local

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, joi, 31 ianuarie 2019, ora 12:00, în sala „Prof. Gheorghe Coriolan” a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 19.12.2018;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pe anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun Constanța prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea „CT BUS SA”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local – preț format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare în sistem centralizat, începând cu data de 01.01.2019 în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în S.A.C.E.T. de către R.A.D.E.T. Constanța pentru perioada 01.01.2019 – 30.04.2019 în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
7. Proiect de hotărâre privind închirierea a trei locuințe pentru victimele violenței în familie;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
8. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie-decembrie 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 337/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 267/2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 12 m”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea Muzeului de Artă Populară Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
12. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
13. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 241/2017 privind actualizarea HCL nr. 629/2002 privind transmiterea în folosință gratuită, pe durata executării lucrărilor, către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului în suprafață de 5288 mp, situat în zona Palazu Mare – ANL 1, în vederea construirii unui ansamblu de locuințe;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
15. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Vasile Pârvan nr. 10;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
16. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Ion Adam nr. 61;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
17. Proiect de hotărâre privind retragerea din folosința gratuită a Serviciului public de asistență socială Constanța a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea acestora în administrarea unităților de învățământ;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
18. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat situat în municipiul Constanța, Piața Agroalimentară Tomis Nord;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
19. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Liceului Teoretic George Emil Palade a unui mijloc fix ce constituie domeniul public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
20. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E – Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 40 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Aurora, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 3493/09.01.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2852/17.11.2003, rectificat, și nr. 497/21.04.2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 219988/ 18.12.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Turda nr. 6, în suprafață de 75,75 mp, în vederea vânzării directe către Tănăsie Lidia;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 219986/ 18.12.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Siretului nr. 17, etaj 1, ap. 3, în suprafață utilă de 25,40 mp, cote părți comune de 12,04 mp și teren aferent în cotă indiviză de 11,88 mp (integral construit), în vederea vânzării directe către Memet Sadife;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 214367/ 10.12.2018 ce stabilește prețul minim de pornire al vânzării prin licitație publică a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ștefăniță Vodă/str. Prelungirea Delavrancea, în suprafață de 3.124 mp, precum și a caietului de sarcini;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Voinicului nr. 22, în suprafață de 49 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Moților nr. 8, în suprafață de 61 mp către Gheldiagi Chenan și Gheldiagi Erdan;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Petre Dascălu nr. 10, în suprafață de 84 mp, către Aziz Mariana și Aziz Daniar;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Valului nr. 5B, în suprafață de 29 mp, către Nistorescu Iulian Ion;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Cumpenei, str. Spiru Haret, incinta Meconst și calea ferată, inițiator SC Transevren SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru realizarea obiectivului de investiții – extindere Delfinariu;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
31. Proiect de hotărâre privind completarea documentației anexă la HCL nr. 145/2009 privind aprobare PUZ – construire imobil S+D+P+M+4-6E+T – locuințe și spații comerciale, str. General Manu nr. 60, teren în suprafață de 274,34 mp, proprietate SC Rezkozan Impex SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire P+1E, str. Ioan Damaschin nr. 13, investitor Vasile Nicolae;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire P+1E, str. Ioan Damaschin nr. 12, investitor SC Marinii Building Development SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
34. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
35. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Constanța în Adunarea generală a acționarilor societății RAJA SA;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
36. Proiect de hotărâre privind completarea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al SC Ecosal SRL Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
37. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
iniţiator: primar Decebal Făgădău