Consilierii locali constanteni convocati in sedinta. Iata ordinea de zi

DISPOZIŢIA NR. 2603 privind convocarea Consiliului local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară pentru luna mai 2020

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa dispune convocarea Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, în data de 29 mai 2020, ora 13:00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Proiectul ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- aviz Comisia de specialitate nr. 5

2.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.04.2020;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2019;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I pe anul 2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

6.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 57/2020 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019 ale CT BUS SA;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin de înot al Liceului Teoretic George Călinescu”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

9.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și art. 2 din HCL nr. 130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II” și a cheltuielilor aferente;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații cu destinația de locuință;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța pentru semestrul II al anului 2019;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

15. Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului general al SC Confort Urban SRL să îndeplinească toate formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Chiliei nr. 22, lot 2, investitor Ciocîrlău Dragoș;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire ansamblu rezidențial, Palazu Mare, str. Alexandru Sahia nr. 29-29A, investitor Costea Gicu;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Radu Calomfirescu nr. 27, investitor Mela Panait;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Dimitrie Cuclin nr. 5, investitor Mototolea Dragoș Ionuț;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

20. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 164/2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

21. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 112/2015;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, strada proiectată A și limite cadastrale, inițiator SC Seaside Invest SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință unifamilială, str. Dimitrie Cuclin nr. 7, investitor Ciumacenco Vasile;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

24. Proiect de hotărâre privind stabilirea zonelor de studiu aferente avizelor de oportunitate în stațiunea Mamaia;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

25. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 37/2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

26. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

27. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

28. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 360,00 mp situat în municipiul Constanța, str. B. P. Hașdeu nr. 71, Lot 1/1, în favoarea numitului Goșu Stila;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 28/2020 privind transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, zona Viile Noi, sola 107, parcela A1016/12, din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

30. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 7/2020 privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, actualizat, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, aleea Lamia nr. 8 (Careu C2, Lot 33);
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Teatrul de vară - Complex Cleopatra;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, aferent Grup sanitar Bufet Internațional;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 361C (zona Hotel Condor, activ „Centru Deratizare Tic-Tac”);
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor situate în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 436A (zona Hotel Mamaia-Iaki);
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa nr. 7 și terasa nr. 8;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, Restaurant Turist, în suprafață de 722 mp, către SC Balcan Expres SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării imobilului teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Traian nr. 27, în suprafață de 75 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, strada Libertății nr. 21, în suprafață de 33 mp, către Brânzei Bogdan și Brânzei Mari-Luana;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, staţiunea Mamaia, zona Perla-Select, în suprafață de 34 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ion Adam nr. 34, în suprafață de 28 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Aurel Vlaicu FN, în suprafață de 565 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, aleea Universității nr. 44A, în suprafață de 150 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Tomis, în suprafață de 1323 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Prestige, în suprafață de 75 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Delta, în suprafață de 814 mp, sub condiția menținerii funcțiunii urbanistice de spațiu verde amenajat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

47. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun prin transformarea în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS SA”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

48. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS SA Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

49. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța în Adunarea generală a asociaților SC Telegondola SRL Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

50. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 222/2017 privind organizarea Consiliului de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

51. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 302/2019 cu un membru provizoriu, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța.
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5


Un produs Blogger.